قوانین و راهنمای بازی LOLO

صفحه بازی از یک جدول 5 × 5 تشکیل شده که خانه های این جدول از اعداد تصادفی 1 تا 6 پر شده اند. د ر شروع بازی تنها یک عدد 6 وجود دارد که در یکی از ستون های سطر آخر قرار گرفته است.

در هر مرحله از بازی، کاربر شماره ی سط ر و ستون یکی از خانه های جدول را به عنوان ورودی به برنامه می دهد. پس از آن تمام همسایه های آن خانه که مقدارشان با آن خانه برابر است از جدول حذف شده و عدد خانه ی انتخاب شده یک واحد افزایش می یابد. امتیاز کاربر در هر مرحله برابر با مقد ار بزرگترین عدد موجود در جدول م ی باشد . هدف بازی آن است که با تکرار روال شرح داده شده در بالا، امتیاز کاربر به عدد 13 برسد.

قوانین بازي:

همسایه های هر خانه در جدول شامل خانه های بالا، پایین، سمت چپ و سمت راست می باشد. هنگامی که کاربر یک خانه را انتخاب می کند، تمام همسایه های آن خانه و همسایه های آن ها ( و به همین ترتیب در تمام جدول) که مقدارشان با مقدار خانه ی انتخاب ش ده برابر هستند، از جدول حذف شده ، خانه هایی که زیر آن ها خالی می شود، تا حد امکان در جدول سقوط کرده و آن گاه خانه های خالی با اعداد تصادفی بین 1 تا بزرگ ترین عدد موجود در جدول پ ر شده و عدد خانه ی انتخاب شده یک واحد افزایش می یابد .

اگر خانه با بزرگ ترین عدد دارای همسایه (هایی) هم مقدار باشد، علاوه بر حذف همسایه (ها) و افزایش یک واحد خانه ی مذکور، تمام خانه های با مقدار مینیمم نیز از جدول حذف می شوند. سپس خانه هایی که زیر آن ها خالی می شود، تا حد امکان در جدول سقوط کرده و آن گاه خانه های خالی با اعداد تصادفی بین 1 تا بزرگ ترین عدد موجود در جدول پ ر می شوند.

بعد از هر مرحله بازی، جدول قبلی حذف و جدول جدید با اعمال تغییرات جای گزین می گردد. اگر در جدول هیچ دو خانه ی همسایه ی هم مقداری وجود نداشته باشد، بازی خاتمه می یابد و کاربر به عنوان بازنده اعلام می گردد. ا گر امتیاز کاربر با 13 برسد، بازی خاتمه یافته و کاربر به .عنوان برنده اعلام می شود

 

Dota_allstars_game

نمای بازی هنگام برد

league-of-legends-champions-art-1280x720jpg-14aa17_1280w

نمای بازی هنگام باخت